☰ Menu
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dyrektor

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka powołany na to stanowisko przez organ prowadzący placówkę.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników (pedagogicznych i administracyjno – obsługowych).

 3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:

  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

  3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę,

  5. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej,

  6. zatrudnia i zwalnia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Ośrodka,

  7. zarządza finansami Ośrodka,

  8. opracowuje projekt arkusza organizacyjnego,

  9. dba o powierzone mienie,

  10. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

  11. realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karty Nauczyciela,

  12. reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

  13. współpracuje z Radą Pedagogiczną w wykonaniu swoich zadań,

  14. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

  15. decyduje w sprawie przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,

  16. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie przyznawania nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

  17. po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, ma możliwość wprowadzenia w szkole ponadgimnazjalnej obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju,

  18. określa w porozumieniu z Radą Rodziców wzór jednolitego stroju we wszystkich typach szkół,

  19. w szkołach, w których wprowadzono obowiązek noszenia jednolitego stroju, określa sytuację, w których przebywanie na terenie szkoły ucznia nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach – strój galowy, sportowy, turystyczny,

  20. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

  21. dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

 4. W celu sprawnego kierowania Ośrodkiem, Dyrektor Ośrodka, zasięgając opinii organu prowadzącego Ośrodek i Rady   Pedagogicznej, tworzy stanowisko wicedyrektora.

 5. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w ust. 4, określa ustawa i organ prowadzący.

 6. Stanowiska te są odpowiednie do aktualnych potrzeb Ośrodka i jego możliwości finansowych.

 7. Dla każdego stanowiska Dyrektor Ośrodka sporządza zakres obowiązków i kompetencji.

 8. O zakresie obowiązków i kompetencji Dyrektor Ośrodka informuje Radę Pedagogiczną.

 9. Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora.

 10. W przypadku nieobecności dyrektora placówki zastępuje go inny nauczyciel placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Kmetyk
(2015-01-23 10:29:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Kmetyk
(2015-01-23 10:35:32)
 
liczba odwiedzin: 394185

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X